KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në (715) 284-5361.

©2022 Black River Memorial Hospital